Voer hier uw zoektermen in.

U bent hier

Woordenboek

Klik op een van de bovenstaande letters om naar het woord dat begint met deze letter te gaan.
 

A

Aanspraak

Zie pensioenaanspraak.  

ABTN

Zie Actuariële en bedrijfstechnische nota.

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Een door de wet voorgeschreven nota waarin de hoofdlijnen van de pensioenregelingen en de organisatorische en financiële opzet van het pensioenfonds zijn beschreven.

Afkoop

Bij afkoop wordt het pensioen in één keer uitgekeerd. Een deelnemer heeft dan geen pensioenrecht meer bij het pensioenfonds. Het Bakkers Pensioenfonds koopt een klein pensioen alleen af als het opgebouwde pensioen lager is dan 50% van het wettelijke grensbedrag. 

AFM

Zie Autoriteit Financiële Markten.

Algemene Nabestaandenwet

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw nabestaanden als de nabestaande

  1. een ongehuwd kind onder de 18 jaar heeft;  
  2. meer dan 45% arbeidsongeschikt is; of
  3. geboren is voor 1950.

​De uitkering is inkomensafhankelijk.  

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont en werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De leeftijd waarop de AOW ingaat is afhankelijk van uw geboortedatum. Dit kunt u nakijken op www.svb.nl

Anw

Zie Algemene nabestaandenwet.

AOW

Zie Algemene Ouderdomswet.

AOW-gat

Hiermee wordt een tekort aan AOW bedoeld. Er kan bijvoorbeeld een AOW-gat ontstaan doordat uw AOW later ingaat dan uw pensioen van het Bakkers Pensioenfonds, bijvoorbeeld als u vervroegd met pensioen gaat. Een tekort kan ontstaan door een verblijf in het buitenland of door een komst op latere leeftijd naar Nederland, waardoor u minder AOW opbouwt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Aanvulling op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, die uiterlijk op de pensioenleeftijd eindigt.

Attestatie de vita

Een verklaring die periodiek moet worden verstrekt door een uitkeringsgerechtigde die in het buitenland woont. Met deze verklaring, die ondertekend moet zijn door een bevoegde autoriteit, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of pensioenfondsen duidelijk zeggen wat ze doen en of ze deelnemers voldoende informeren. AFM gebruikt hiervoor de definitie 'transparantie'.

 

B

Bedrijfstakpensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor één of meer bedrijfstakken uitvoert, zoals het Bakkers Pensioenfonds.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele maandelijkse dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Is de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg, dan kan het bestuur bijvoorbeeld besluiten om de pensioenen te verhogen. Is de beleidsdekkingsgraad te laag, dan moet een herstelplan worden opgesteld en kunnen maatregelen als het niet verlenen van toeslag en het verhogen van de premie, het verlagen van de pensioenopbouw en in het uiterste geval het verlagen van de pensioenen misschien nodig zijn. Ook voor waardeoverdracht is de beleidsdekkingsgraad belangrijk. Het Bakkers Pensioenfonds mag waardeoverdracht alleen in gang zetten als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%.

Beroepspensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaren uitvoert. Voorbeelden van beroepsgroepen die een eigen beroepspensioenfonds hebben zijn de artsen, notarissen, fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen.

Beschikbarepremieregeling

Zie premieovereenkomst.

Bestuur

Het bestuur is belast met het beleid van het pensioenfonds. Het bestuur is een vertegenwoordiging van de werkgever(s) en werknemers (deelnemers) in het pensioenfonds.

Bestuurslid

Een lid van het bestuur van een pensioenfonds.

Beëindigingsbrief

Zie stopbrief.

Bijzonder partnerpensioen

Een partnerpensioen dat bij scheiding wordt toegewezen aan de ex-partner van de (gewezen) deelnemer. Uitkering vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer.

Bpf

Zie Bedrijfstakpensioenfonds.

 

C

Corporate governance

Corporate governance heeft te maken met de afspraken over een goed bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen en het toezicht daarop. Pensioenfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn daarom ook aandeelhouders.

 

D

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet toe op de financiële gezondheid van pensioenfondsen en op het naleven van wet- en regelgeving door pensioenfondsen.

Deelnemer

De werknemer die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds.

Deelnemingsjaren

Gewerkte jaren waarover pensioen is opgebouwd.

Deeltijdpensioen

Een werknemer gaat in deeltijd werken en laat het pensioen gedeeltelijk ingaan. Over het met werken verdiende loon gaat de pensioenopbouw door (tot 68 jaar).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een 'graadmeter' die aangeeft hoe het Bakkers Pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad wordt bepaald door de verhouding tussen onze bezittingen (ons vermogen) en onze verplichtingen (de pensioenen die we moeten betalen). Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe 'gezonder' onze financiële situatie. Zie ook beleidsdekkingsgraad.

Dienstverleningsovereenkomst

Overeenkomst waarin de mate van dienstverlening van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever gespecificeerd is. Vergelijkbaar met SLA (Service Level Agreement). Pensioenfondsen sluiten een DVO met een pensioenuitvoerder bij uitbesteding van werkzaamheden.

DNB

Zie De Nederlandsche Bank.

DVO

Zie dienstverleningsovereenkomst.

DVO-rapportage

Rapportage over het naleven van de afspraken over de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.

 

E

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk door een rechterlijk vonnis.

Eindloonregeling

Per dienstjaar wordt een vast percentage van de laatste pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het laatst verdiende loon. De regeling komt nog weinig voor.

 

F

Factor A

De pensioenaangroei in een kalenderjaar. De factor A is nodig voor de berekening van lijfrenteaftrek.

Financieel Toetsingskader

Onderdeel van de Pensioenwet waarin de financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Doelstelling van het FTK is de bescherming van de pensioenaanspraken van deelnemers. Het FTK stelt eisen aan het pensioenfonds over onder meer de hoogte van de dekkingsgraad en het kunnen opvangen van een daling van de aandelenkoersen of van de rente.

Franchise

Het gedeelte van het loon waarover u geen pensioen opbouwt. Hiervoor in de plaats ontvangt u vanaf uw AOW-datum een AOW-uitkering van de overheid.

FTK

Zie Financieel toetsingskader.

 

G

Gegevensleverancier

Partij die gegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het kan gaan om de werkgever of zijn administratiekantoor (in- en uitdienstmeldingen en loongegevens), de GBA (aanvang en einde huwelijk of geregistreerd partnerschap) of het UWV (arbeidsongeschiktheid).

Gemoedsbezwaarde

Een (rechts)persoon die vanuit de eigen levensbeschouwing bezwaren heeft tegen verzekeren en in het bezit is van een 'bewijs van vrijstelling wegens gemoedsbezwaren' afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank. Er vindt geen pensioenopbouw plaats en er worden geen risico's gedekt. In plaats daarvan bouwt men met de ingelegde gelden een spaarsaldo op.

Gepensioneerde

Iemand voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan.

Geregistreerd partnerschap

Registratie van partnerschap bij de burgerlijke stand. Geregistreerde partners hebben dezelfde rechten en plichten als gehuwde partners.

Gewezen deelnemer

Een persoon (oud-werknemer) voor wie niet langer pensioenpremie wordt betaald, maar die zijn opgebouwde pensioen nog wel in ons fonds heeft. Ook wel bekend als 'slaper'.

 

H

Herstelplan

Plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen het neemt om de dekkingsgraad te verbeteren.

Huwelijk

Trouwen voor de burgerlijke stand.

 

I

Indexatie

Of indexeren. Zie toeslag.

 

J

Jaarverslag

Verslag waarin het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

 

K

Keuzerecht

Een pensioenregeling biedt vaak meerdere keuzes. Zo kunt u bijvoorbeeld, wanneer u met pensioen gaat bij het Bakkers Pensioenfonds, kiezen voor een hoger pensioen in de eerste jaren en een lager pensioen in de latere jaren. Ook kunt u het opgebouwde ouderdomspensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen. Alle keuzes vindt u in het Pensioen 1-2-3 onder ‘Welke keuzes heeft u zelf’. 

Kind

Als kind van de (gewezen) deelnemer geldt: eigen kinderen of stief- of pleegkinderen die als eigen kind worden onderhouden en opgevoed. Een kind kan tot een bepaalde leeftijd in aanmerking komen voor wezenpensioen. Uitkering vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer. 

 

L

Loongegevens

Specificatie van de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever, met name gegevens over geldelijke vergoeding.

Loonstijging

Ontwikkeling van de lonen over een bepaalde periode.

 

M

Maximum loongrens

Een bovengrens aan het loon. Over het loon daarboven vindt geen pensioenopbouw plaats. 

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarin een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen wordt opgebouwd. Het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde van de lonen van een werknemer tijdens zijn loopbaan. Uw Bakkers pensioenregeling is een middelloonregeling.

 

N

Nabestaanden

De kinderen en de partners van de overleden (gewezen) deelnemer met wie de partner was gehuwd, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst had.

Nabestaandenpensioen

Pensioen dat aan de nabestaanden (partner/kinderen) uitgekeerd wordt. Zie partnerpensioen en wezenpensioen.

Nieuw Financieel Toetsingskader

Ingegaan op 1 januari 2015. In het nieuw Financieel Toetsingskader (FTK) zijn strengere richtlijnen en eisen vastgelegd voor betere bescherming van de pensioenen van deelnemers.

 

O

Ombudsman Pensioenen

Onafhankelijke instantie die klachten behandelt over de uitvoering van pensioenregelingen.

Ondernemingspensioenfonds

Pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor een onderneming of een groep van ondernemingen.

Opbouwpercentage

Een vast percentage van de pensioengrondslag waarover pensioen wordt opgebouwd. Dit percentage verschilt per pensioenregeling.

Opf

Zie ondernemingspensioenfonds.

Ouderdomspensioen

Een levenslange uitkering die ingaat op de pensioendatum (68 jaar).

 

P

Partner

Een echtgenoot of partner van een (gewezen) deelnemer die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap of een (notarieel) samenlevingsovereenkomst heeft met deze (gewezen) deelnemer.

Partnerpensioen

Pensioen voor de partner. Uitkering vindt plaats na overlijden van de deelnemer. Het partnerpensioen kan opgebouwd of op risicobasis zijn. Een opgebouwd partnerpensioen blijft staan als de deelneming eindigt. Bij het partnerpensioen op risicobasis vervalt het partnerpensioen als de deelneming eindigt (doordat de premiebetaling stopt, bijvoorbeeld bij ontslag).

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere loon vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Pensioen 1-2-3

Het gelaagd aanbieden van pensioeninformatie. In laag 1 vindt u snel op hoofdlijnen de belangrijkste informatie over de pensioenregeling van het Bakkers Pensioenfonds. Lagen 2 en 3 bieden een verdere verdieping van de informatie aan.

Pensioenaanspraak

Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen. Dit recht ontstaat door deelname aan een pensioenregeling.

Pensioenfonds

Een rechtspersoon die de pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken, voor een onderneming of een groep van ondernemingen of voor vrije beroepsbeoefenaren.

Pensioengat

Het verschil tussen de gewenste hoogte van het pensioen en het feitelijke pensioen.

Pensioengerechtigde

Persoon voor wie het pensioen is ingegaan.

Pensioengevend loon

De bestanddelen van het loon die meetellen bij het berekenen van de pensioengrondslag. Alles wat u aan loon krijgt uitbetaald, valt onder het pensioengevend salaris. Dus ook loon ontvangen vanuit ploegendiensten en overwerk.

Pensioengrondslag

Het deel van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd. In de praktijk is dit meestal het pensioengevend loon minus de franchise.

Pensioenovereenkomst

De afspraken tussen de werkgever of werkgeversorganisaties en de werknemer of werknemersorganisaties die betrekking hebben op pensioen.

Pensioenoverzicht

Zie Uniform Pensioenoverzicht.

Pensioenrechten

Het recht op ingegaan pensioen.

Pensioenregeling

In de pensioenovereenkomst gemaakte afspraken over het pensioen.

Pensioenregister

Een digitaal totaaloverzicht van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en te bereiken pensioenen. Het bevat ook het recht op AOW. De gegevens zijn te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioenreglement

Algemene beschrijving van de pensioenregeling. Daarin is vermeld wie deelnemen aan de regeling en hoe hoog de pensioenen kunnen zijn en wanneer ze ingaan.

Pensioenwet

Wet waarin regels zijn opgenomen ter waarborging van pensioenen.

Pension Fund Governance

Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop het bestuur is georganiseerd, verantwoording aflegt aan belanghebbenden en de wijze waarop het intern toezicht is georganiseerd.

PFG

Zie Pension Fund Governance (PFG).

Premie

Het geld dat een werkgever periodiek aan het pensioenfonds afdraagt voor de financiering van pensioen. Een deel van de premie kan door de werkgever worden ingehouden op het salaris van de werknemer.

Premiefactuur

Specificatie van de premies in rekening gebracht bij de werkgever.

Premienota

Zie premiefactuur.

Premieovereenkomst

Een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering.

Premievrije opbouw

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, komt de pensioenopbouw voor rekening van het pensioenfonds. De meeste pensioenfondsen kennen zo’'n regeling. Ook het Bakkers Pensioenfonds kent deze regeling. De deelnemer moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Prepensioen

Tijdelijk pensioen voor de periode vóór 68 jaar.

Prijsstijging

Ontwikkeling van de prijzen over een bepaalde periode.

PVO

Zie premievrije opbouw.

 

R

Regeling

Zie pensioenregeling.

Reglement

Zie pensioenreglement.

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van de pensioengelden.

 

S

Samenlevingsovereenkomst

Een schriftelijk overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee personen die een gezamenlijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen. Meestal in een notarële akte vastgelegd.

Scheiding

Het uit elkaar gaan van getrouwde, geregistreerde of niet geregistreerde partners.

Service Level Agreement

Overeenkomst waarin de mate van dienstverlening van de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever gespecificeerd is. Vergelijkbaar met DVO (dienstverleningsovereenkomst).

SLA

Zie Service Level Agreement.

SLA-rapportage

Rapportage over het naleven van de afspraken over de dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.

Slaper

Zie gewezen deelnemer.

Sociale Verzekeringsbank

Overheidsorgaan dat belast is met de uitvoering van de AOW en de Anw.

Startbrief

Een document dat binnen drie maanden na de start van deelname aan de pensioenregeling aan de deelnemer moet worden verstrekt. In dit document wordt de deelnemer geïnformeerd over een aantal onderwerpen waaronder de inhoud van de pensioenregeling en de toeslagverlening. Werkgevers zijn verplicht nieuwe werknemers aan te melden bij het pensioenfonds.

Stopbrief

Een document dat binnen drie of vier maanden na beëindiging van deelname aan de pensioenregeling aan de gewezen deelnemer moet worden gestuurd. In de brief staat een overzicht van het opgebouwde pensioen en informatie over toeslagverlening en waardeoverdracht. Werkgevers zijn verplicht vertrekkende werknemers af te melden bij het pensioenfonds.

SVB

Zie Sociale Verzekeringsbank.

 

T

Toeslag

Verhoging (indexatie) van een pensioen of van een aanspraak op pensioen. Is meestal gekoppeld aan loon- of prijsstijging.

Toezichthouder

Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

U

Uitbestedingsovereenkomst

Overeenkomst tussen het pensioenfonds en het pensioenuitvoerder over de werkzaamheden die voor het pensioenfonds worden gedaan.

Uitkeringsovereenkomst

Pensioenovereenkomst waarbij een pensioenuitkering wordt vastgesteld. 

Uitruil

Uitruil van pensioensoorten. Het keuzerecht om ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen of om partnerpensioen om te zetten in een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen (zie ook keuzerecht). 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers: de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Uitvoeringsovereenkomst

Overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling

Uitvoeringsreglement

Reglement bij bedrijfstakpensioenfonds over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling en waarin de verplichtingen van de werkgevers zijn geregeld.  

Uniform Pensioenoverzicht

Het standaard overzicht dat pensioenfondsen en verzekeraars jaarlijks aan deelnemers verstrekken om te informeren over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

UPO

Zie Uniform pensioenoverzicht

UWV

Zie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

V

Verantwoordingsorgaan

Orgaan van het pensioenfonds waaraan het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Hierbij zijn de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd.

Verevening

Als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap eindigt, heeft de ex-partner recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Het is mogelijk om onderling een andere verdeling af te spreken of dat verevening helemaal niet plaatsvindt.

Verklaring beleggingsbeginselen

Zie beleggingsbeginselen.

Verplichte aansluiting

Het aansluiten van een werkgever bij het bedrijfspensioenfonds omdat hij onder verplichtstelling valt.

Verplichtstelling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplichten. Dit kan als er genoeg sociale partners (werkgevers en werknemers) vertegenwoordigd zijn in de bedrijfstak.

VO

Zie verantwoordingsorgaan.

Vrijstelling

Het door een werkgever niet hoeven deelnemen aan de bedrijfstakpensioenregeling. Bij vrijstelling is de werkgever verplicht om een pensioenregeling te voeren die minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van de bedrijfstak.

Vrijwillige voortzetting

Als u niet langer verplicht deelnemer aan onze pensioenregeling bent en nog geen nieuwe pensioenregeling heeft, dan kunt u bij sommige pensioenfondsen uw pensioenopbouw zelf voortzetten. Dit heet vrijwillige voortzetting. Bij Bakkers Pensioenfonds kan dit onder bepaalde voorwaarden.

 

W

Waardeoverdracht

Het overdragen van de waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van werkgever wisselt.

Waardevast

Er is sprake van een waardevast pensioen als de stijging van de pensioenen gelijk op gaat met de prijsstijging. De koopkracht van het pensioen blijft daardoor gelijk.

WAO

Zie Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Welkomstbrief

Zie startbrief.

Welvaartsvast

Er is sprake van een welvaartsvast pensioen als de stijging van de pensioenen gelijk op gaat met de loonontwikkeling.

Werkgever

De natuurlijke of rechtspersoon, die het bakkersbedrijf exploiteert.

Werkgeverspremie

Het deel van de pensioenpremie dat voor de rekening van de werknemer komt en door de werkgever wordt ingehouden op het salaris.

Werkloosheidswet

De WW is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die (gedeeltelijk) werkloos zijn. De hoogte en duur van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon en het arbeidsverleden.

Werknemer

De persoon die een dienstbetrekking heeft met een werkgever.

Werknemerspremie

Het deel van de pensioenpremie dat voor de rekening van de werknemer komt en door de werkgever wordt ingehouden op het salaris.

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. De WAO is per 1-1-2006 afgeschaft en opgevolgd door de WIA.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De WIA is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Wezenpensioen

Pensioen ten behoeve van de kinderen van een (gewezen) deelnemer. Uitkering vindt plaats na overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden en loopt bij het Bakkers Pensioenfonds door tot uw kinderen 18 jaar worden. Kinderen die na hun 18e recht hebben op kinderbijslag of kinderen die studeren, ontvangen onder voorwaarden tot hun 27e wezenpensioen.

WIA

Zie Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsverhouding.

WW

Zie Werkloosheidswet.

 

Z

Z-score

Beoordeling van het rendement van het pensioenfonds. Het rendement is wat het pensioenfonds met de beleggingen verdient.