Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf, voortaan aangeduid met het PENSIOENFONDS, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te administreren.
Het PENSIOENFONDS doet dat zorgvuldig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dat gebeurt, wordt hieronder uitgelegd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • alle deelnemers en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden in het PENSIOENFONDS
 • alle bezoekers van de website
 • iedereen die contact met ons opneemt
 • alle contactpersonen en bestuurders van aangesloten werkgevers.
 • van rechthebbenden op niet opgevraagd pensioen

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u ontvangen:

 • van uzelf, wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt
 • van overheidsinstanties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP)
 • van (voormalige) werkgever(s)
 • van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • van de Kamer van Koophandel (KvK)
 • van andere pensioenuitvoerders

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pensioennummer
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat, bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap de gegevens van de partner c.q. ex-partner
 • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Aanspraken / pensioenrecht
 • Indicatie gemoedsbezwaarde
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • Gegevens over uw kinderen
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Inloggegevens

Waarom we uw gegevens nodig hebben?

Het PENSIOENFONDS verwerkt uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk uit te voeren en te administreren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • Om contractuele afspraken na te komen
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude
 • Om statistische analyses en ALM studies uit te voeren
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren
 • Voor interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om de regelingen en dienstverlening te verbeteren.
 • Adequate communicatie met u als deelnemer
 • Ten behoeve van het opsporen van rechthebbenden op niet opgevraagd pensioen

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Het PENSIOENFONDS gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting, zoals de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, de Pensioenwet en de belastingwetgeving
 • Uitvoering van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement dan wel de uitvoeringsovereenkomst.
 • Toestemming, zoals bij gebruik van uw e-mailadres of als u een nieuwsbrief wenst te ontvangen
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het opsporen van rechthebbenden op niet opgevraagd pensioen, voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijks beheer van het pensioenfonds.

U bouwt slechts (correcte) aanspraken op en ontvangt uw pensioenuitkering indien u de juiste gegevens aanlevert die nodig zijn ter uitvoering van de bovengenoemde grondslagen.

Delen met andere partijen

Het PENSIOENFONDS deelt uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is met verschillende andere partijen.

De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Deurwaarders en advocaten
 • Herverzekeraars
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
 • Accountants en certificerend actuaris
 • Andere pensioenuitvoerders, bijvoorbeeld t.b.v. waardeoverdrachten en het opsporen van rechthebbenden op niet opgevraagd pensioen

Deze partijen verwerken deze gegevens omdat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om die gegevens te verwerken, zoals een toezichthouder, (semi)-overheidsorgaan UWV, CBS. Dit zijn de zogenaamde ontvangers van uw persoonsgegevens.

Daarnaast laat het PENSIOENFONDS uw gegevens in zijn opdracht verwerken door een zogenaamde verwerker. Zo heeft het PENSIOENFONDS de pensioenadministratie uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. Andere verwerkers zijn bijvoorbeeld incasso- en debiteurenpartijen, mailverwerkers en de adviserend actuaris. Met deze verwerkers sluit het PENSIOENFONDS een verwerkersovereenkomst en maakt met hen o.m. afspraken over de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid.

Het PENSIOENFONDS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkingen buiten de EU/EEA

Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten EU/EER. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor de beveiliging op grond van de AVG. De verwerking gebeurt door derde partijen als Google, Stichting Drupal Nederland, Hotjar en ForgeRock, zowel binnen als buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte. Deze verwerkingen gebeuren voor analysedoeleinden. Wilt u weten welke gegevens door hen worden verwerkt, maak dan gebruik van uw inzagerecht.

Hoe lang we uw gegevens bewaren?

Het PENSIOENFONDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. De bewaartermijn van uw gegevens is 7 jaar na het einde van het recht op pensioen van de laatste in de kring der rechthebbenden. Het PENSIOENFONDS houdt zich hierbij aan de wettelijke termijnen. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

Opnames van telefoongesprekken

Het PENSIOENFONDS kan telefoongesprekken opnemen, onder andere voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn (7 kalenderdagen) heeft u recht op een weergave van het telefoongesprek.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren) dan wel recht op bezwaar. In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Bijvoorbeeld als u wilt dat wij u niet meer e-mailen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, bezwaar, verwijdering of overdracht sturen naar pensioen@bakkerspensioen.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(’s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Het PENSIOENFONDS zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook als het PENSIOENFONDS niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, bezwaar, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Beveiliging

Het PENSIOENFONDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers afspraken over en evalueren regelmatig de getroffen maatregelen en laten die zo nodig bijstellen.

Contact

U kunt ons bereiken via:

Website: www.bakkerspensioen.nl

Telefoonnummer: (050) 522 50 00

Bezoekadres: Europaweg 27, 9723 AS  Groningen

Postadres: Postbus 11158, 9700 CJ  Groningen

Cookies

Het PENSIOENFONDS maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Het PENSIOENFONDS behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 11 december 2020.

Naar aanleiding van een uitspraak in het arrest Schrems II van 16 juli 2020 is een lacune ontstaan ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens in de VS. Dit houdt in dat verwerking van persoonsgegevens in de VS momenteel mogelijk niet voldoet aan de Europese maatstaven voor beveiliging op grond van de AVG. Het pensioenfonds houdt de ontwikkelingen in de gaten.