Overslaan en naar inhoud gaan

Kandidaatstelling bestuurslid namens pensioengerechtigden


We zoeken nog steeds een nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden. In januari vroegen we kandidaten om zich aan te melden, maar er hebben zich geen passende kandidaten aangemeld. Daarom wordt u opnieuw in de gelegenheid gesteld om u kandidaat te stellen. Als bestuurslid kunt u meebeslissen in het beleid ten aanzien van de pensioenregeling. U helpt ook mee aan een goed pensioen in de toekomst. Geïnteresseerd? U kunt uzelf of iemand anders voordragen. Doe dit vóór 7 september 2022. 

Dit zijn de taken van het bestuur

Het bestuur van het Bakkers Pensioenfonds zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling en beheert het pensioengeld. Het bestuur houdt daarbij rekening met alle belanghebbenden. Daarnaast stelt het bestuur het pensioenreglement op. Elk jaar neemt het bestuur een besluit: verhogen we de pensioenen wel, of niet? 

Het bestuur besteedt ook taken uit en controleert of die taken goed worden uitgevoerd.

De samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit negen leden. Vier namens de werkgevers, drie namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. We zoeken nu dus een tweede bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er momenteel twee plaatsvervangende bestuursleden: één namens de werkgevers en één namens de werknemers. Bekijk wie er in het bestuur zitten van het Bakkers Pensioenfonds.

Aanmelden als kandidaat? Deze informatie hebben we nodig

U kunt uzelf (of iemand anders) voordragen als kandidaat voor het bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Van de kandidaten wordt bij voorkeur belangstelling voor en kennis van de Administratieve Organisatie en Interne Controle en bij voorkeur IT als achtergrond verwacht.

Voldoet u aan het functieprofiel (pdf)? Graag ontvangen we dan vóór 7 september 2022 de volgende gegevens:

  • de volledige naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer van de kandidaat;
  • een curriculum vitae met daarin relevante (werk)ervaring, nevenfuncties en een overzicht van relevante pensioenkennis en ervaring/opleidingen;
  • een motivatie van uzelf of de kandidaat met daarbij een toelichting waarom u of de voorgedragen kandidaat voldoet aan het functieprofiel;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden (te rekenen vanaf de datum van ontvangst door het pensioenfonds). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Wij nodigen met name ook de pensioengerechtigden uit de bakkerijsector van harte uit om zich kandidaat te stellen. 

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van het pensioenfondsbestuur en voldoet u aan het profiel? Meld u dan vóór 7 september 2022 aan bij het fondssecretariaat.

Zo stuurt u de aanmelding op

De gemotiveerde kandidaatstelling stuurt u op per e-mail: gokcen.e@tkppensioen.nl
of per post naar: 

Bakkers Pensioenfonds
T.a.v. de heer E. Gokcen
Postbus 501
9700 AM Groningen

Hoe verder na de aanmelding?

De verkiezingscommissie kijkt op basis van aangeleverde informatie of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel en aan de eisen die De Nederlandsche Bank (DNB) aan bestuursleden stelt. Als de verkiezingscommissie oordeelt dat de kandidaat daar niet aan voldoet, dan komt hij of zij niet in aanmerking voor deze functie. Voldoet de kandidaat aan alle eisen? Dan krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een gesprek. Zijn er meerdere geschikte kandidaten? Dan komen er digitale verkiezingen. De verkiezingen vinden in dat geval plaats van 21 september tot en met 6 oktober 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Dan kunt u contact opnemen met de heer Gokcen via gokcen.e@tkppensioen.nl.